Disclaimer

Alle op deze site en op onze Facebook pagina afgebeelde gegevens, waaronder teksten en foto’s, zijn in eigendom van of in licentie bij Pop Photo en worden beschermd door auteursrecht.

Foto’s op Social media mogen alleen gedeeld worden via de deelknoppen. Op een andere manier delen is zonder toestemming niet toegestaan.

Het is de gebruiker/bezoeker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Pop Photo. Het gebruik en / of enigerlei publicatie van ons beeld- en tekstmateriaal, bijv. op sites van derden ( instelling of zakelijk), anders dan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, wordt beschouwd als aankoop van een product.

Dientengevolge krijgt degene, die hiervan gebruik maakt, een bedrag gefactureerd à € 200,00 per foto (incl. BTW). Hieraan gaat geen waarschuwing vooraf !

Indien de webmaster en/of degene, die verantwoordelijk is voor wederrechtelijke publicatie van bovenstaand materiaal niet direct te achterhalen is, wordt de factuur toegezonden aan de webhost bij wie die site ondergebracht is.

Het verschuldigde bedrag wordt bij in gebreke blijven van betaling vermeerderd met de wettelijke rente, alsmede mede- en buitengerechtelijke kosten.

Neem contact op voor meer informatie.